شهرستان خداآفرين

یازار : ايگيد

+0 به يه ن

شهرستان خداآفرين

با مركزيت شهر خمارلو

و با سه بخش:

۱) بخش مركزي با مركزيت شهر خمارلو و متشكل از دهستانهاي:

الف) كيوان با مركزيت شهر خمارلو

ب) بسطاملو با مركزيت روستاي بسطاملو

۲) بخش گرمادوز با مركزيت شهر لاريجان و متشكل از دهستانهاي:

الف) گرمادوز شرقي با مركزيت شهر لاريجان

ب) گرمادوز غربي با مركزيت روستاي محمودآباد

۳) بخش منجوان با مركزيت شهر عاشقلو و متشكل از دهستانهاي:

الف) منجوان غربي با مركزيت شهر عاشقلو

ب) منجوان شرقي با مركزيت روستاي جانانلو

ج) ديزمار غربي با مركزيت روستاي مردانقم تشكيل شد.

پل هاي خداآفرينشهرستان خداآفرين

هيئت وزيران طي مصوبه تاريخ ۱۳/۹/۸۹با توجه به ويژگي‌ها و بافت جغرافيايي منطقه، شرايط، امكانات و تقاضاهاي مردمي با تشكيل يك شهرستان، دو بخش، يك دهستان، تغيير نام يك دهستان و الحاق چند روستا در استان آذربايجان شرقي موافقت كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، با تشكيل شهرستان خداآفرين به مركزيت شهر خمارلو در استان آذربايجان شرقي متشكل از بخش‌هاي مركزي، گرمادوز و منجوان موافقت كرد. همچنين هيئت وزيران با ايجاد بخش گرمادوز به مركزيت روستاي لاريجان از تركيب دهستانهاي گرمادوز شرقي و گرمادوز غربي در تابعيت شهرستان خداآفرين موافقت كرد. بر اين اساس، بخش منجوان به مركزيت روستاي عاشقلو از تركيب دهستانهاي منجوان شرقي، منجوان غربي و ديزمار شرقي در تابعيت شهرستان خداآفرين ايجاد مي‌شود. همچنين دهستان گرمادوز شرقي به مركزيت روستاي محمودآباد از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي محمودآباد، قورتلجه سفلي، قورتلـجه عليا، قشلاق قلي بـيگلو عليا، قشلاق قلي بيگلو سفلي، قشلاق حاج لطفعلي، ايري بوجاق، خلف بيگلوي سفلي، خلف بيگـلوي عليا، قشلاق داغلو، قشلاق شاه بنده، قشلاق مددلو، حسن قشلاقي، آق قشلاق، حسن قشلاقي كنگرلو، انبار جهاد عشاير، پاسگاه خلف و ديده‌باني پاسگاه و پاسگاه نظامي در تابعيت شهرستان خداآفرين ايجاد مي‌شوند. بر اساس مصوبه دولت، نام دهستان گرمادوز به گرمادوزغربي تغيير مي‌يابد. بر اين اساس، روستاها، مزارع و مكانهاي قشلاق صومعه، حسنعلي كدخدالو، قشلاق ازبك و قشلاق شاه ولي از دهستان قشلاق بخش آبش‌احمد شهرستان كليبر منتزع و به دهستان گرمادوز بخش خداآفرين همين شهرستان الحاق مي‌شوند. بر اين اساس، چنانچه روستا، مزرعه و مكاني غير از موارد يادشده مشاهده شود يا در آينده به وجود آيد، در تابعيت دهستان مذكور خواهدبود.


  • [ ]