آشنايي با صنعت دستي ((ورني))

یازار : ايگيد

+0 به يه ن
http://www.aharri.com/wp-content/uploads/2013/01/varni3.jpg

اجزا تشكيل دهنده ورني:

از قسمت كناره به سمت داخل سه بخش اصلي شامل حاشيه، متن ( زمينه اصلي) و ترنج قابل تشخيص است.

۱-حاشيه: از اجزاء اصلي نقشه ورني بوده است و همانند چهارچوب يا قابي دور متن اصلي را احاطه كرده است، حاشيه خود از چهار قسمت به نامهاي لور (Lavar) – زنجيره- حاشيه كوچك – حاشيه بزرگ تشكيل شده است. لور بيروني ترين قسمت حاشيه بوده و بعد از آن زنجيره و سپس حاشيه كوچك در دو طرف حاشيه بزرگ قرار دارد معمولا چهار قسمت مورد اشاره حاشيه حدود ۲۰ درصد عرض ورني را به خود اختصاص مي دهد.

۲-متن يا زمينه اصلي: به فضاي داخلي محصور بين قسمتهاي مختلف حاشيه ورني متن يا زمينه ورني گفته مي شود. متن بيشترين حجم و فضاي ورني را به خود اختصاص مي دهد و متناسب با نگاره ها و نقوش پياده شده در آن نقش يا طرحهاي مختلف به خود مي گيرد.

۳-ترنج: طرح يا بخش مياني ورني را تشكيل مي دهد و معمولا با اشكال هندسي مختلف مانند دايره، لوزي، بيضي و انواع ديگر ضلعي نقش زده مي شود. يك ورني متناسب با بعد و اندازه و يا نوع طرح يا نقشه ممكن است داراي يك يا چند ترنج باشد در اصطلاح محلي به ترنج وسط ورني، گول (Gul) گفته مي شودكه معادل واژه حوض است.

انواع ورني:
ورني ها براساس مواد اوليه مورد استفاده در آنها به انواع ذيل تقسيم مي شوند:

ورني هاي پشمي
در اين نوع ورني، تارها از پنبه يا نخ و پود و پود اضافي (زمينه) از نخ خامه رنگ شده حاصل از پشم گوسفندي مي باشد.

ورني پشمي ابريشمي
دراين نوع ورني، تار از نخ يا پشم، پود از نخ و پود اضافي يا زمينه از ابريشم مي باشد.

ورني كف ابريشم
دراين نوع ورني تار نخ يا پشم بوده و پود هم نخ مي باشد ولي پود اضافي يا زمينه هم ابريشم است هم پشم و بيشترين رنگ ابريشم در اين نوع ورني رنگ سفيد مي باشد.

ورني ابريشمي
كه مواد اوليه استفاده دراين نوع ورني، تار و پود اصلي، (زمينه) از ابريشم پود از نخ مي باشد.

اندازه ورني :

* ورني قال ۳۰۰×۴۰۰

* ورني ۲۰۰×۳۰۰

* وزني كناره بزرگ ۳۰۰×۷۰ و ۲۰۰×۷۰

* ورني كناره ۲۵۰×۸۰

* ورني قاليچه يا مسند (دو ذرع)  ۲۰۰×۱۳۰۰

* ورني جفت ذرع و نيم ۱۵۰×۱۰۰

* ورني پشمي۷۰×۱۰۰ و ۶۰×۹۰

*  ورني زير تلفني ۵۰× ۵۰

  • [ ]