زيبايي و شهامت تركان

یازار : ايگيد

+0 به يه ن

از نظر مُعِزّي شاعر قصيده سراي مشهور ايران

(اميرالشعرا ابو عبدالله محمد بن عبدالملك برهاني نيشابوري)

تركها كه بودند؟

اين شوخ سواران كه دل خلق ستانند

گويي ز كه زادند و به خوبي به كه مانند

ترك اند به اصل اندر و شك نيست و ليكن

از خوبي و زيبائي، خورشيد زمانند

ميران سپاهند و عروسان وثا قند

گردان جهانند و هژبران  د مانند

مشكين خط و شيرين سخن و غاليه زلفند

سيمين بر و زرين كمر و موي ميانند

شير اند به زور و، به هنر گرچه غزالند

پيرند به عقل و به خرد، گرچه جوانند

چون راحت روح اند چو با ساغر راح اند

چون حصن حصين اند چو بر پشت حصانند


  • [ ]