كتيبه هاي نياكان تـوركها در سراسر اروپا

یازار : ايگيد

+0 به يه ن
اجداد تركان (پروتو ترك ها) اولين تمدن هايي بشري را در سراسر دنيا ساخته اند و تمدن هاي ديگر از تكامل اين تمدن ها شكل گرفته اند.اين مسئله از كتيبه هايي كه با نماد ها و طمغاهاي تركان نوشته شده است و در ...سراسر قاره ها پراكنده شده است بر مي آيد.
در پايين ليستي از تعدادي از كتيبه هاي تركي(پروتو ترك) اروپا آمده است.

-- Preslav Yazıtı (Bulgaristan)
كتيبه تركي پرسلاو در بلغارستان
-- Vinça-Tartaria (Sırbistan, Romanya) (8 yazıt)
8 كتيبه تركي وينچا تارتاريا سيبري و روماني
-- Glozel (Fransa) (19 yazıt� Proto-Türkçe Oduk-El diye bilinen bu bölgede
bulunan yazıtların sayısı 3.000 kadardır.)
19 كتيبه تركي گلوزل فرانسه
-- Bask (Fransa, İspanya) (2 yazıt)
2 كتيبه تركي باسك فرانسه و اسپانيا
-- Retüs (İsviçre Alpleri) (4 yazıt)
4 كتيبه تركي رئتوس آلپ ار هاي ايشويچره
-- Limni (Ege denizi) (1 yazıt)
كتيبه تركي ليمني درياي اگه
-- Val Comanica (İtalyan Alpleri) (9 yazıt)
9 كتيبه وال كومانيكا آلپ ار هاي ايتاليايي
-- İskit yazıtları (Karadeniz�in kuzeyi) (3 yazıt)
3 كتيبه تركي اسكيت شمال درياي كارا(سياه)
-- Etrüsk yazıtları (İtalya) (50 yazıt)
50 كتيبه تركي اتروسك هاي ايتاليا
-- Pelask yazıtları (Yunanistan) (3 yazıt)
3 كتيبه تركي پئلاسك يونان
Ve Fransa ve İspanya�daki çözümlenmiş olan MAĞARA RESİM VE YAZITLARI
كتيبه هاي تركي در ديواره غارهاي فرانسه و اسپانيا
-- Lascaux (2 yazıt)
-- Fontarnaud a Lugasson (1 yazıt)
-- Niaux (2 yazıt)
-- Rochbertier (1 yazıt)
-- Mas d�Azil (4 yazıt)
-- Gourden (1 yazıt)
-- Marsoulas (1 yazıt)
-- Passiega (1 yazıt)
-- Altamira (1 yazıt)

  • [ ]