نظريه زبان خورشيد

یازار : ايگيد

+0 به يه ن
نظريه زبان خورشيد

نظريه زبان خورشيد (تـُـركي: Güneş Dil Teorisi) بيان ميكند كه همه زبانهاي بشري بازماندگان يك زبان مادر آسياي مركزي هستند. اين نظريه سپس پيشنهاد مي كرد كه تنها زباني كه كم و بيش همانند يك منشا اصلي است زبان تــُركي است. نظر...يه اين را بدين دليل پيشنهاد مي كرد كه از آنجا كه اين زبان اوليه تشابهات واجي نزديكي به تــُـركي داشت، رد پاي همه ديگر زبانها الزاماً مي بايست به ريشه هاي تــُــركي برگردد. بنا به نظريه، پرستشگران آسياي مركزي كه مي خواستند قدرت مطلق خورشيد و تواناييهاي حيات بخش او را تجليل كنند، اين كار را با تبديل يكي از حرافيهاي بي معني خود به صورت مجموعه بهم پيوسته اي از مناسك انجام دادند و زبان متولد شد و دليل اين نام همين است.
از طريق اين نظريه ريشه هاي كلمات زبان تــُــركي را به صورت صفر و يك در مي آورند و از طريق تركيب آنها با هم لغات زبان هاي ديگر را ميسازند
طبق اين نظريه ريشه هاي همه ي زبان ها به زبان تــُركي بازميگردد

مثال:كلمه آتا(پدر) در تركي ريشه كلمه پدر در زبان هاي مختلف

1- Türk Dilleri:
• Uygur,Koybal,Kazan,Kırgız ve Batı lehçeleri:Ata
• Kuman, Televüt lehçeleri:Atta
• Çuvaşça:Atey
• Kazanca:Etey,ata
• Altayca:Ada

2- Ön-asya Dilleri:
• Sümer dili:Ad,adda
• Elam dili:Atta
• Mitanni dili :Atta(i)
• Hitit dili:Atta
• Luwi :Tati

3- Hint-Avrupa Dilleri:
• Grekçe:Atta
• Latince:Atta,atavus
• Got:Atta
• Eski Nort:Atte
• Eski Yukarı Almanca:Atto
• Eski Slavca:Atetz
• Polap dili:Otay
• Orta İrlanda dili:Aite
• Votyak dili:Atay
• Macarca:Atya

4- Diğer dillerde:
• Kalmuk dili:Atey
• Bask dili:Aita
• Eskimo dili:Atatak
• Malta: Tata
• Welsh:Tadaa
• Roumani:Thatha
• Fiji:Tata
• Samoa:Tata
• Tagalog:Tatay
• Quechua kızılderilileri:Taita
• Dakota (Siu) kızılderilileri:Atey
• Nahuatl kızılderilileri:Tata,tahtli
• Seminole kızılderilileri:İntati
• Zuni kızılderilileri:Tatçu,taççu
• Hurri dili:Atai
• Kuzeydoğu Kafkas dilleri:Ada
• Rusça:Atets
• Etrüsk:Apa,ate
• Çince :(巴巴)Baba

مقايسه چند لغت تركي امروزي با دو زبان باستاني سومر و مايا:
البته بايد اشاره كرد سومر ها و مايا از اجداد تركان و از نژاد تركان هستند.
Diller ve Anlamları
Sümerce: Türkçe:
ad ata
ib ip
us us

Maya: Türkçe:
Aşak Uşak
Çep Çapa
Teper Tepe

مثال ديگر:كلمه خاقان(قاآن و هاكان) در تركي ريشه اين كلمه در زبان هاي ديگر

KHANG: Early title for “ruler” in the proto-language
KAM: Central-Asiatic spiritual leader and Shaman person.
KAGAN: Ancient Turkish ruler.
HAKAN: Turkish ruler of the Ottoman Empire.
HUANG: Title of the Chinese emperor.
WANG: King of the Chinese kingdom.
TARKAN: ancient azeri and khazar ruler
KUNG: King in Swedish.
KÖNİG: King in German
And finally KİNG in English.

  • [ ]