چرا بز قورد نشان وعلامت ملل ترك جهان شده است ؟

یازار : ايگيد

+0 به يه ن
چرا بز قورد نشان وعلامت ملل ترك جهان شده است ؟

در طول تاريخ تمامي ملتها براي خود نشان ، علامت و سمبلي را انتخاب كرده و  خود را بطوري به آن سمبل ونشان وصل كرده و يا از آن سمبل و نشان نيرو و  قدرت روحي گرفته اند و در جنگها و اداره مملكت و رفتارهاي اجتماعي از نشان  خود الگو و تاثير پذيرفته اند .

براي مثال :
نشان آمريكائيها پرنده شاهين است .
نشان فرانسوي ها خروس است .
نشان كانادايي ها خرس است .
نشان انگليس ها شير است
نشان تركها گرگ(بز قورد) است


در جهان كنوني هفت (7) كشور مستقل ترك وسيزده (13) جمهوري خود مختار ترك و  مجموعا پنجاه وشش (56) سرزمين ترك وجود دارد كه حدود 560 ميليون نفرازجمعيت جهان را شامل مي شوند. و داراي پرچم هاي مختلفي مي باشند ولي در يك اصل  تمامي ملل ترك جهان مشترك هستند و آن داشتن سمبل مشترك گرگ ( بز قورد) است . كه در اجتماعات با تا كردن دو انگشت وسط آنرا نشان مي دهند .
فلسفه اينكه چرا بز قورد نشان وعلامت ملل ترك جهان شده است ؟ روايات مختلفي دارد كه ما به يك نمونه از آن اشاره مي كنيم : در داستانها آمده است كه اولين ثلاله ملل ترك دنيا شخصي بنام اغوز خان بوده  است كه در شير خوارگي ، پدر و مادرش را از دست داده و تك و تنها در دره اي  مي ماند كه در اين هنگام گرگي از جنس بظ قورد طفل شيرخواره را پيدا كرده و از او نگهداري ميكند و با دادن شير خود ، طفل را   از مرگ نجات مي دهد . كه  با زنده ماندن اغوز خان نسل تركها از نابودي نجات پيدا مي كند و با ايجاد  زاد و ولد قبيله تركها بوجود مي آيد و اغوز خان اولين ثلاله و جد ( آ تاي) تركها بحساب مي آيد كه با شير گرگ بزرگ شده است . و اگر بز قورد نبود ،  اغوز خان زنده نمي ماند وبديهي است كه نسل ملت ترك نيز از ميان مي رفت . لذا بدين سبب بز قورد نشان ملل ترك جهان مي شود . علاوه بر اين بز قورد  خصوصيتهاي منحصربه فردي دارد و با ساير گرگها و حيوانات فرق دارد كه چند  مورد ذكر مي شود..

 

 

 

1-بز قورد مثل ساير گرگها اجتماعي زندگي نمي كند و معمولا تنها زندگي مي كند

2-بز قورد فقط با يكي از همنوعان خود ازدواج كرده و جفت گيري مي كند و مثل انسانها زندگي خانوادگي تشكيل مي دهد

3-بز قورد ، هرگز در جاي محصور زندگي نكرده و اسارت را تحمل نمي كند وهرشئ اي  يا جانداري كه مانع حريت وآزادگي اش شود سريعا حمله ورشده وپاره پاره اش مي كند. و در صورت تحميل اسارت ، يا خود كشي مي كند و يا با گرسنه ماندن مي  ميرد . يعني يا مي ميرد و يا از اسارت خود رانجا ت مي دهد، كه اين خصيصه،  ارزش سمبلي آنرا بيشترعيان مي كند.

4-بز قورد در برابر تجاوز به لانه اش و حمله دشمن خيلي درنده بوده و متجاوز را پاره پاره مي كند

5-در واقع بز قورد حيواني است با جثه كوچكتر از گرگهاي معمولي ، نجيب ، تميز و  مهربان و در عين حال زيرك و درنده و اسارت ناپذير ، كه با گرگهاي معمولي  خيلي فرق دارد .

6-بز قورد تنها حيوانيست كه خيانت نميكند و نميتوان رامش كرد.  • [ ]